b895bf9b66d875c5d036a29e365196a0ee00b090.jpg

01 Окт 2019 - 17 Ное 2019

Конкурс за стипендианти в област „Туризъм“

Срокът за кандидатстване се удължава до 17 ноември 2019!

„Холдинг Варна” АД и Фондация „Св. Св. Константин и Елена” обявяват конкурс за стипендианти в област „Туризъм“ за учебната 2019/2020 учебна година (зимен семестър)

1. Критерии за кандидатстване по стипендиантската програма:

Стипендиантската програма насърчава и подпомага българските студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм“, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като бъдещи специалисти в областта на туризма, ангажирани да се работят по специалността в България не по-малко от три години. За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти в специалности от професионално направление „Туризъм”, български граждани, в редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, със завършен минимум един семестър от висшето си образование с минимален успех отличен - 5.50.

2. Периодичност: Стипендията да се отпуска за семестър, т.е два пъти годишно.

3. Квота по стипендиантската програма: по двама студенти за всеки семестър от учебната година, т.е. 4 студенти годишно.

4. Размер на 1 стипендия: 1500 лв., разпределена на 5 равни месечни суми по 300 лв. Общо 6000 лв. на година.

5. Определяне на бенефициентите:

Комисия, съставена от представители на „Холдинг Варна“ АД, „Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД, Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и представител/и на академичните среди, разглежда мотивационните писма и другите документи на кандидатите и определя бенефициентите на база на следните критерии:

  • мотивационно писмо (степен на ангажираност на кандидата в процеса на обучение, участие в стажове, проекти и намерение за работа в България);
  • среден успех от предходния семестър на обучението;
  • участие в стажове по специалността;
  • допълнително обучение в езикови курсове и информационни технологии;
  • участие в студентски научни форуми и проекти;

С новите стипендианти се сключва договор, в който има клауза, че стипендиантът поема ангажимент да работи най-малко 3 години в България след дипломирането си.

6. Срок за кандидатстване за зимен семестър на 2019/2020 г: 01.10.2019 - 31.10.2019 г.

7. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в стипендиантската програма (съгласно образец);
  • Мотивационно писмо;
  • Академична справка /или уверение от университета/ за успех, форма на обучение и специалност;
  • Дипломи, сертификати и удостоверения за участие в обучения и стажове;
  • Документ, удостоверяващ социалното и здравословно състояние на кандидата;

Документите за кандидатстване се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св. Константин и Елена” (9006 Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, Административна сграда), или чрез изпращане по поща или куриер. Попълването на документите е задължително както за новите кандидати, така и за бивши и настоящи стипендианти, които кандидатстват отново за следващ семестър.

8. Срок за разглеждане на кандидатурите: 1- 10 ноември 2019 г.

9. Обявяване на стипендиантите /лично и публично/: до 12 ноември 2019 г.

10. Изплащане на стипендиите:

Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, съгласно подписани договори с бенефициентите, изплаща сумата на 5 равни месечни суми по 300 лв. по сметка на бенефициента, 10 число на следните месеци – декември (две вноски – септември и октомври), януари (2 вноски - ноември и декември), февруари (1 вноска – януари).